Uit de Nederlandse Koekrant, 2005

Klik voor menu:  Kees' FH-site

Deze pagina bevat nieuws afkomstig uit "de Nederlandse Koekrant", het blad voor de fokkerij voor het Fries Hollands melkveeras. On-line is er ook 'Koekrant' nieuws uit 200220032004, 2006 of 2007. De volledige Nederlandse Koekrant is op papier verkrijgbaar. Redactie-adres en abonnementen G. Endendijk-Vliek, email gendendijk@hotmail.com.    Andere webpagina's: Einde pagina.

 Citaten uit artikelen staan geplaatst tussen " " en ' ', i.t.t. beschrijving door de webmaster.

"FHRS-tevredenheidscijfer stieren"   De Nederlandse Koekrant, dec.2005 

Koplopers in het FH-kamp zijn Ids (6 dochters op 3 bedrijven) en Osseweides Neuver (foto, 9 dochters op 4 bedrijven). Van hen zijn de dochters door de veehouders met gemiddeld 7,3 beoordeeld. 

Op 7,1 punt volgen Capan 63 (9 do.3 bedr.) en De Vennen Job (19 do.3 bedr.)

6,9 is voor Holwerda Thierry (8do.3bedr.)

6,8 verdienen Jacob 8(33do.5bedr.) en Rivelino 279(26do.6bedr.)

Holwerda Koen(31do.4stallen) volgt dan met 6,7. 

Qua aantal dochters wint Piet Adema 158(42do.9bedr.) met 6,0 gemiddeld. Het FHRS is guller voor zijn nafok. Er werden 21 dochters als zeer goed (AB 85 of hoger) beoordeeld, waarbij op 5 stallen 1 of meer dochters AB 86 of hoger kregen volgens de advertentie van KI Kampen.

Einde

"Fokbedrijf 'Tittenser' de vierde generatie Van der Valk aan het roer"   De Nederlandse Koekrant, dec.2005 

"In de Koekrant van April 1994 brachten we een verslag van FH-fokbedrijf 'Tittenser' van familie Tjitse van der Valk, de derde generatie Van der Valk op de boerderij Stittens te Oosterend. Het leven is eindig en in 2001 trof dit op 72-jarige leeftijd Tjitse, zonder twijfel tijdens zijn leven een bekend en gerespecteerd figuur in de Friese veefokkerij. Een kast met keuringstrofeën, door hem elk jaar zorgvuldig opgepoetst, herinnert daaraan. Zijn opvolger werd zoon Yme, daarmee de vierde generatie op het bedrijf en aan hem de niet geringe opdracht het vaandel van de Tittenser fokkerij voort te dragen. 

Op de ruim 40 ha. kleigrond worden rond 60 melkkoeien en 35 stuks jongvee gehouden. De in 1991 gebouwde ligboxenstal breidde Yme in 2002 zodanig uit dat daarin thans de gehele veestapel behalve de jongste kalveren en enkele opfokstieren, kan worden gehuisvest. Het voerregime is als voorheen niet ingewikkeld en bestaat voornamelijk uit kuilgras met tot 10 kg A-brok per dag. De voerkosten bedragen hierbij volgens het jongste financieel overzicht 3,6 Euro per 100 kg melk, te vergelijken met een groepsgemiddelde van 5,7 Euro; het saldo uit melkvee werd berekend op 29,7 Euro tegenover een groepsgemiddelde van 28,1 (per 100 kg melk, webmaster).  Het melkquotum is in de loop der jaren gegroeid naar een kleine 400.000 kg met een vetreferentie van 4.34%. Het jonste productiegemiddelde is door 'Nijland' berekend op : 3.09j 321d. 4.64%vet 3.64%eiwit...."

Als vaders van de koeien worden naast zelfgefokste stieren genoemd: Holwerda Koen W, Ids en Adema 16. Bij het jongvee veel dochters van Jacob 8. Gefokt wordt  nu met Rivelino 382. De bekende Tittenser KI-stieren zijn Kasper, Evert en Durk (23 dochters op het bedrijf en zelf zoon van Pel Klaaske 6, familie uit de Groenhoven stal). Deze koe is ook moeder van Tittenser Hylke, geëxporteerd naar Ierland. Meer is te vinden op de stieren webpagina. 

Einde

"Wereld NIEUWS"   De Nederlandse Koekrant, oktober 2005 

"Waren het tot op heden vooral onze buurlanden Duitsland, Engeland en Ierland die FH sperma afnamen, de eerste zending sperma van een Fries Hollandse stier is verscheept naar de Verenigde Staten. Ook daar begint men blijkbaar in te zien dat FH wat betekenen kan op het gebied van vruchtbaarheid, benen en klauwen en vooral ook extra kracht. De geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen. Een positieve ontwikkeling." 

Einde

Bezoek aan Engeland   De Nederlandse Koekrant, oktober 2005 

Een groep FH fokkers en kenners bracht nu een tegenbezoek aan de British Friesian (BF) fokkers die in 2003 Nederland bezochten. Het aantal Engelse melkveehouders loopt sterk terug bij de neergang van de melkprijs met 25% die er nu op 28 eurocent uitkomt. Zelfs de totale nationale productie loopt terug ondanks dat de melkveebedrijven nu gemiddeld 700.000 kg melk aan quotum hebben. Uitbreiden van het quotum kost nu slechtjs 9 cent per liter tegen 1 euro eerder. 

De BF fokkers bemerken een toenemende belangstelling voor hun ras vanuit Holstein bedrijven. Dit vanwege de vleesopbrengst en de levensduur. De Holsteins worden te groot en geven als vaars te veel melk om nog oud te kunnen worden, volgens Mr. Pullen op een van de bezochte bedrijven. Met slechts twee afkalvingen per koe heeft men dan gesekst sperma nodig voor genoeg vervangende dieren. Het aantal inseminaties met BF stieren ligt nu op 100.000 per jaar. 

De veestapels zijn 80 tot 250 melkkoeien groot. Daarnaast fokt met royaal jongvee op met ook stieren voor zowel het leven als de slacht. De huisvesting is in loopstallen met volop weidegang in de zomer. De gemiddelde productie is ca. 7500 kg melk met 4.10% vet en 3,20% eiwit per jaar. De excursie-gangers waren positief over de gepaste grootte en bespiering van de dieren en de beste benen en klauwen. Binnen en tussen de bedrijven zijn de dieren zeer uniform, doch de uiers kennen enige variatie van goed tot minder perfect afgewerkte vormen. "Kort gezegd geen perfectie op één of enkele onderdelen ten koste van een beste koe als geheel." Het percentage vervanging per jaar ligt op 30%. 

Na lang aandringen heeft het Britse zwartbont stamboek een eigen keuringsstandaard voor de BF ingesteld. De koeien worden op 'Friesian'  i.p.v. 'Dairy Character' beoordeeld. Naast een groot deel K.I. zijn op alle bedrijven ook natuurlijk dekkende stieren aanwezig. Deze zijn vaak 'homebred' dus op het bedrijf zelf geboren. De melkkoeien blijken vaak van dergelijke stieren af te stammen. Sperma van stieren mag verhandeld worden naar andere bedrijven, wat bijdraagt aan de genetische spreiding. Aan het laatste draagt ook sperma uit Nederland en Ierland bij. Genoemd kunnen worden Jupiter 163, Blokland Falco, Tittenser Hylke, Neuvers 85, De Vennen Domino en Dovea Sem. Ook zag men veel dochters van BF stier Mr. Frosty die de Bertus genen weer naar Nederland mag terugbrengen. De invoer vanuit Nederland is ook vanwege het eiwitgehalte.   

Ook werd de nationale Royal Show in Kenilworth bezocht, waar van alle landbouwhuisdieren vele rassen tentoongesteld worden. Hoewel de Holsteins de strijd van vijftallen per ras wonnen, waren onze bezoekers ook te spreken over de Ayrshires en Shorthorns.  

De bezochte bedrijven in volgorde waren: 

* Fam. John Robotham, Deangate herd, Deanery Farm, Burton on Trent

* Fam. Joe Archer, Collycroft herd, Grange Farm, Hilton, Derbyshire

*Fam. Don Griffin, Kirkby herd, Middlefields Farm, Stoke Rd, Hinckly

*Fam. David Moreton, Morcourt herd, Cromhall, Wooton under Edge

*Fam. Ben Pullen, Home Farm, Brookfield Lane, Churchdown, Glos

*Fam. John Simpson, Catlane herd, Oaklands Farm, Shackerstone Warks

Einde

"Aafke 26 meer dan 100.000 kg melk"   De Nederlandse Koekrant, oktober 2005 

"Op 31 augustus werd zij op het bedrijf van familie Van Winden gehuldigd voor deze prestatie. Verschillende sprekers roemden Aafke 26 om haar puike verschijning. De bijna 16-jarige koe liet zich van haar beste kant zien, in een goede conditie, met nog een zeer goed uier, gaaf beenwerk en nog volop in productie. Na enig aandringen liet ze zich de lauweren omhangen, waarna ze direct aanstalten maakte om  zich weer bij de koppel te voegen. Alsof ze zeggen wou, laat mij maar weer aan het werk gaan." 

Aafke 26 is een dochter van de stier Harsema 89, gefokt door Dijkstra in Enumatil. Ze is nog steeds de baas binnen het koppel koeien. Meer over het bedrijf is te lezen in: verslag 2002.

 Begin 

De Boer te Haulerwijk   De Nederlandse Koekrant, augustus 2005 

"....Wiebe de Boer en zijn vrouw Jansje boeren hier op 40 ha. veengrasland, samen met zoon Bas die daarnaast drie dagen in de week elders werkt. De rond 80-koppige FH-melkveestapel wordt 's winters volledig en des zomers gedurende de nacht, gehouden in een eind zeventiger jaren verrezen 2-rijige ligboxenstal. In de zomer worden de koeien overdag geweid. Met de N-bemesting is sinds jaar en dag zuinig omgegaan. Van overschrijding van het toegestane stikstofoverschot is nog nooit sprake geweest. Gemolken wordt er in een dubbele 6-stands visgraat melkstal. In de winter bestaat het voerrantsoen uitsluitend uit niet te vroeg gewonnen voordraagkuil en A-brok. 's Nachts in de zomer op stal wordt vers gras gevoerd. De gemiddelde melkproductie schommelt rond de 5700 kg met 4,65% vet en 3,50% eiwit. Het melkquotum bedraagt 436000 kg. De totale jongveestapel omvat tussen de 40 en 50 kalveren, pinken en drachtige vaarzen, hetgeen wijst op een zeer laag vervangingspercentage. Het jongvee wordt tot de eerste keer afkalven binnen gehouden. De klauwverzorger komt twee keer per jaar waarbij deze steeds weer de goede kwaliteit van de klauwen roemt. Mortellaro heeft zich tot op heden niet voorgedaan. De dierenarts komt vrijwel niet anders dan een enkele keer voor een zware geboorte en daarnaast in het kader van de KKM  (een kwaliteitskeurmerk voor melkveehouders, webmaster) die door de familie De Boer als zinloos wordt ervaren maar dus verplicht is.  Lebmaagverdraaiingen zijn hier onbekend. Mastitis komt een enkele keer voor...."

"Fokkerij.... Nadat in het verleden relatief lang is doorgegaan met natuurlijke dekking, vindt in het heden de stierenkeuze in belangrijke mate plaats in overleg met de inseminator, waarbij drie jaar geleden is overgegaan van CR Delta naar Tellus. De laatste jaren is de interesse in het leveren van een sterkere eigen bijdrage gegroeid. De melkcontrole gegevens worden verzameld door 'Nijland' en verwerkt door het FHRS, waar ook de stamboekregistratie plaats vindt.... Het vaderdieren patroon in de veestapel vertoont een ruime variatie.... Hierbij zij opgemerkt dat de roodbontstier Theo op enkele in het bedrijf aanwezige roodbonten gebruikt is in het kader van het behoud van de Friese roodbonten. Evenzeer zij opgemerkt dat het inkruisen van buitenlandse rassen met welk doel dan ook, op dit bedrijf niet aan de orde is...." chc 

Op dit bedrijf bekeek de foktechnische commissie dochters van aankomend fokstier Garbo.   

Einde

Fokkersgroep FH op de "Rietkuil"      De Nederlandse Koekrant, augustus 2005 

"Het was voor de eerste keer in zijn bestaan dat de fokkersgroep FH en wel op 29 juni j.l. bijeen kwam op het bedrijf van Paul en Caroline Houtenbos 'De Rietkuil' onder Waarland in Noord-Holland. Zij bereidden de deelnemers een gastvrije  ontvangst op dit wat de fokkerij betreft jonge bedrijf dat niettemin een kennismaking ten volle waard bleek. Een bekend bedrijf is het (nog) niet al wist het naar buiten toe toch al enkele keren de aandacht op zich te vestigen. Ondermeer door de tegenwoordigheid van de Noordlander 57-dochter Hoekstra 72 in de FH-stand op de NRM. Zij is een dochter van de 100.000 kg koe Hoekstra 71 en tevens moeder van de voor het bedrijf bestemde stier Karel van de Rietkuil. Zijn vader is Cas van de Rietkuil. Van Cas zijn inmiddels ook 10 dochters op het bedrijf aanwezig. De eerste daarvan zijn aan de melk en bieden perspectief voor de toekomst. Cas stamt uit de Corrie-familie die samen met de Aaltjes en de Hoekstra's het merendeel van de momenteel 55-koppige veestapel uitmaakt. De jongst bekende gemiddelde 305 dagen productie bedraagt 5.06j  8270kg 4.28%vet 3.46%eiwit. Opgemerkt moet worden dat aan dit gegeven ook een zestal Holsteins bijdraagt waarmee doelbewust 'zuiver' wordt doorgefokt. Zij dragen in positieve zin bij aan de melkproductie en duidelijk negatief aan het eiwitgehalte.

Het palet aan vaderdieren in de veestapel is gevarieerd met in de jongste generaties een overwegende bijdrage van Cas van de Rietkuil en Piet Adema 158; onder de oudere valt op Neuvers 85 met enkele goed ogende en productieve dochters. Voor de naaste toekomst krijgen naast de reeds genoemde Karel van de Rietkuil, Piet Adema 158 en Norbert 105 de kans zich verder waar te maken. Piepjong is nog Lucas van de Rietkuil met als moeder de fraai typische Corrie 97 met een levensproductie tot nu toe van ruim 95.000 kg melk. 

Met hun vier zonen van 12 tot 19 jaar waarvan de oudste twee de HAS volgen en die gaarne bereid zijn waar nodig in het bedrijf de handen uit de mouwen te steken, zien Paul die twee dagen in de week buiten het bedrijf werkt, en Caroline de toekomst positief tegemoet. Wij voor hen evenzo met dank voor de gastvrije en goed gedocumenteerde ontvangst." chc

Begin

"FHRS-tevredenheidscijfer stieren"   De Nederlandse Koekrant, mei 2005 

Koplopers in het FH-kamp zijn Capan 63 en Osseweides Neuver (foto). Van elk zijn hun dochters door de veehouders met gemiddeld 7,2 beoordeeld. Dat is net zoveel als Holsteiner Newhouse Ronald of meer dan Triosex en Carrousel Sierra

FH-stier Holwerda Koen volgt dan met 7,0 net als de Holsteiners Esquiri, Restaurant, Esquimau, Saratoga en Cello.  

Einde

"Passen met rassen"   De Nederlandse Koekrant, mei 2005 

 "Onder dit motto organiseerde de jongerencommissie van CR Delta Oost dit voorjaar een tweetal bijeenkomsten, met als doel de mogelijkheden te belichten van het toepassen van kruisingen voor het fokken van koeien met meer levensduur. Hoewel dat niet met zoveel woorden werd gezegd, is daaraan kennelijk binnen de Holsteinfokkerij behoefte."

Sprekers waren Roel Veerkamp van de Animal Sciences Group te Lelystad, Tom Luchtenberg veehouder met zuivere MRIJ-koeien, Heinrich Budde - Lohmann veehouder met Fleckvieh-koeien en Ben Barkema. Roel Veerkamp doet geen uitspraak over het beste ras, doch veehouders moeten binnen de rassen kijken welke stieren de beste bijdrage leveren aan hun eigen fokdoel. "Een probleem daarbij is dat informatie over stieren van buitenlandse rassen lang niet altijd goed vertaalbaar is naar de Nederlandse omstandigheden en door commercieel belang omgeven." 

Ben Barkema kruist Holstein-koeien met Blaarkop-stieren, maar fokt niet verder met deze nakomelingen. De laatsten moeten lang genoeg productief blijven om hun kalveren niet nodig te hebben voor het op peil houden van de veestapel. Er blijven zuivere Holsteins op het bedrijf om steeds de nieuwe kruislingen te leveren. Ben Barkema geeft ook een FH-stier enkele kansen. 

Begin

10.000 kg vet door Bep 44 en 100.000 kg melk door Foekje 82   De Nederlandse Koekrant, mei 2005 

Deze koeien werden reeds besproken in andere vakbladen zoals mag blijken uit de webpagina FH Nieuws, doch nu heeft Foekje 82 deze prestatie daadwerkelijk volbracht. In het verslag voor Bep 44 wordt gepleit voor fokken met dieren die daadwerkelijk zeer oud worden i.p.v. de duurzaamheid af te leiden uit scores van jonge dieren. Van haar vader Alex 506 werd eerder niet verwacht dat hij zoveel duurzame en productieve dochters zou leveren. 

Einde

"Jaarvergadering Stichting Roodbont Fries Vee"   De Nederlandse Koekrant, februari 2005 

Tijdens deze vergadering hield Dr. Jack J. Windig, wetenschappelijk onderzoeker van de Animal Sciences Group Wageningen UR, een lezing over de fokkerij van de kleine oude rassen, over de inteelt en de fundamentfokkerij. Hij vond de rassen zo klein dat men het meest gebaat zou zijn om het simpel te houden. Dus gewoon boerenverstand gebruiken. 

Er bleek ook dat het bestuur niet eenduidig  was over het begrip Fries Roodbont vee. Gaat het alleen om het genetisch patroon ontstaan na 100 jaar gesloten fokkerij in Friesland? Er zijn nu 240 roodbonte FH dieren. Doch hiervan zijn er maar tien die ook zuiver Fries zijn. In totaal lopen er nog een paar honderd zuivere Friese koeien rond. Wil men de genetisch originele Friese roodbonten fokken, dan zou men de zuiver Friese zwartbonten kunnen combineren met genoemd tiental roodbonten om zo het laatste groepje te versterken (naar idee van de verslaggever naderhand). 

Na afloop van de avond bedankte voorzitter Engwerda  de enthousiaste aanwezigen voor de gezellige en leerzame avond. Lees meer Fries Roodbont: Panda 2006. 

Begin

Inleiding door dhr. Bas Engelen  De Nederlandse Koekrant, februari 2005 

De algemeen directeur van KI Samen hield de inleiding tijdens de ledenvergadering van de FH-vereniging eind 2004. Uw webmaster beperkt zich tot het gedeelte over de FH-fokkerij. 

"Voor de FH-liefhebbers heeft Engelen de boodschap dat zij er goed aan hebben gedaan het ras in stand te houden. Daarmee wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de genetische variatie in de zwartbontfokkerij die wereldwijd zijn basis heeft in ons land." 

"De Amerikanen hebben op basis van hetzelfde uitgangsmateriaal het ras anders uitgebouwd dan wij in Nederland. Voor de toekomst van het FH-ras is het goed te streven naar ruimte in de dieren, lengte, breedte en diepte waarbij de benen best wat korter mogen zijn dan de huidige wereldwijde trend. Fok een harde melkkoe, geen dubbeldoelkoe. Als voorbeeld presenteert Engelen de koe Elenora Della Burke, Weliswaar een Holstein maar ook een koe die zijns inziens als representatief kan gelden voor de FH-koe uit een verder verleden: lang, breed, diep met veel inhoud -'melken is voeropname'- en met een breed, lang en vlak krijs met veel ruimte voor de uier. Een dergelijke koe zal kansen bieden voor het FH-ras in de toekomst, en waarvan K.I. Samen graag gebruik zal maken. Een type koe ook dat verre de voorkeur verdient boven 'die melkgeiten van tegenwoordig'." 

"In dit kader maakt Engelen melding van de recente aankoop van de FH-stier Rivelino 409, naast de reeds aanwezige Isodorushoeve Bonne 5. Rivelino 409 is een uitgesproken voorbeeld van fundament -fokkerij, lijnenteelt zonder een grote mate van inteelt in de eerste generaties maar wel met 538 keer Kate 47 in zijn stamboom. Van een dergelijke stier is niet direct een snelle maar wel een wat Engelen noemt gezekerde vooruitgang te verwachten met anderzijds weinig risico voor een miskleun in welk opzicht dan ook." 

"Op veel HF-bedrijven is er plaats voor de inzet van FH, een werkwijze die volgens Engelen niet als kruising moet worden gezien. En die de voorkeur verdient boven de inzet van bijv. Montbéliarde of Fleckvieh, waarvan het op z'n zachtst gezegd niet zinnig is er geld in te steken."  

Einde

Jaarverslag 2003 / 2004 van de verening voor de fokkerij van het Fries-Hollands veeras.   Opgesteld door C.H. Cazemier, De Nederlandse Koekrant, februari 2005

".... Om positief te eindigen, columnist Kl.Sj. Meekma verkondigde onlangs in het Agrarisch Dagblad de stelling dat over tien jaar de populaties van FH's, MRIJ's en Blaarkoppen weer gegroeid zijn en de meeste koeien in dit land kruislingen. De vraag is niet zo zegt hij, of er meer kruislingen komen, de vraag is meer welke...."  

De foktechnische commissie bezichtigde de dochters van de stieren Norbert 105 en Piet Adema 158, welke zij beiden hun inzet vlot waard vond. Ook zocht zij de koeien uit voor de NRM-beurs en selecteerde het twee jongen stieren die bij K.I. Kampen ingezet werden, namelijk Delf 45 en Isodorushoeve Gerard 8.

De fundament fokkerij kent van de eerste 20 nog 14 bedrijven, waarvan 2 in Frankrijk. De dieren voor de NRM-beurs waren ook gefokt volgens deze principes. De grotere FH-fokkersgroep vertoont juist een gestage groei en kwam ook afgelopen jaar weer 2 maal bijeen. 

Het bestuur bestaat uit D. Endendijk, Ermelo, voorzitter en foktechnische commissie; Ir. C.H. Cazemier, Arnhem, secretaris en fokt. com.; R. Zweet, Wognum, penningmeester en fokt. com.; J. van Berkum, Dalfsen;  S.G. Bosma, De Wilgen;  P. Konijn, Noord Beemster; C. Korevaar, Ottoland;  F.J. Lozeman, Achterveld;  Kl. Osinga, Oudega (W);  S.J.van der Vis, Dorkwerd;  C.J.T. Wagemaker, Dronten;  Chr.van Winden, Werkendam. In de foktechnische commissie zitten tevens Laarhuis, Langeveld,  S. Osinga en Wagemaker sr.  

 "Overname uit dit blad is toegestaan, mits met bronvermelding." Hierbij sluit de webmaster zich graag aan voor deze site. Uw webmaster stelt zich niet verantwoordelijk voor schade door gebruik van informatie op zijn webpagina's, noch door fouten hierin.  Citaten uit artikelen staan geplaatst tussen " " en ' ', i.t.t. beschrijving door de webmaster.   Uw webmaster:  Kees Ruyter  

Meer FH:  FHome (2005  Nieuws (2005)   Boeken    Stieren    Links

 Koekrant:  Actueel    2007    2006    2004    2003    2002  

Vaste menu balken  (of niet)     Koe links: Kees    Anderen

Begin        Einde van deze FH pagina