Uit de Nederlandse Koekrant, 2004

Klik voor menu:  Kees' FH-site

Deze pagina bevat nieuws afkomstig uit "de Nederlandse Koekrant", het blad voor de fokkerij voor het Fries Hollands melkveeras. On-line is er ook 'Koekrant' nieuws uit 2002,   2003, 2005 en Actueel. De volledige Nederlandse Koekrant is op papier verkrijgbaar. Redactie-adres en abonnementen G. Endendijk-Vliek, email gendendijk@hotmail.com

 Citaten uit artikelen staan geplaatst tussen " " en ' ', i.t.t. beschrijving door de webmaster.

De Vennen fokkerij in Dorkwerd  De Nederlandse Koekrant, december 2004 (foto idem)

Anna 601, dochter van De Vennen Domino, productie 5.0jaar 268dagen 8974 kg melk 3.88%vet 3.15%eiwt

Sinds de laatste nationale FH-keuring in 1999 is de stal titelhouder voor de beste bedrijfsgroep. Doch bijeenkomsten van de FH-fokkers op elkaars bedrijven vindt Siem van de Vis even stimulerend en nuttig. Inmiddels hebben KI's in Nederland en Ierland hier stieren gekocht. Meer successen kon men elders op deze FH-site vinden. Ook probeert men enkele roodbonte dieren te fokken om zo de zeldzame Fries roodbonten te ondersteunen, al resulteert het wel eens in een zwart gekleurde reservekampioen, Jitske 103 (zie FH 2003), moeder van De Vennen Job. 

In 1963 kwam de familie van Rozenburg, thans Europoort, naar Groningen, aanvankelijk Aduard. Siem en Hilde boeren sinds 1988 in het nabijgelegen Dorkwerd. Inmiddels is het bedrijf 56 ha. groot, alles kleigrond met grasland, waarop ca. 90 koeien en 65 stuks jongvee 's zomers dag en nacht mogen weiden. In de winter krijgen de koeien in de ligboxenstal (loopstal) naast kuilgras ook aangekochte snijmais en perspulp en tot 9 kg. krachtvoer voor koeien die meer dan 40 kg. melk per dag produceren. Het kuilvoer wordt eens per week door de loonwerk in de stal  gebracht. De melkproductie voor het jaar 2002/2003 bedraagt gemiddeld 6769 kg met 4.39% vet en 3.51% eiwit in 309 melkdagen met leeftijd 4 jaar en 5 maanden. 

Sinds 1992 wordt deelgenomen aan de zgn. Fundamentfokkerij, mede door eerdere goede resultaten met eigen dekstieren. Doch men blijft via 'Doe Het Zelf KI' stieren van elders inzetten, voor zowel bijzondere eigenschappen als ook toets van het eigen vee t.o.v. het FH-ras. Aan de basis van de veestapel staan o.a. de Anna's afkomstig van stal J.Tj. Bouma te Scharnegoutum Deze koeien maakten aanvankelijk wel eens kennis met Marie's Verwachting (Pan 59 x Blitsaerd Setske's Keimpe), gefokt door D.C. Vergeer uit Aduard. Welke dieren nog meer belangrijk zijn, vindt men deels in de Stierenlijst van deze site, waar 'De Vennen' stieren met hun afstamming te vinden zijn.   

Begin

Antje 263 ET meer dan 100.000 kg melk  De Nederlandse Koekrant, december 2004

Mts. Sj.& S.G. Bosma kondigt dit aan in haar advertentie. De koe is een dochter van Kl. Synaeda E2 en kent als moeder's vader Willy's Keimpe. Ze is geboren op 1 september 1989. In 4019 dagen produceerde zij de 100.166 kg melk bij elkaar. Terugzoeken in de Koekrant van augustus 2003 leert dat zij de volle zuster is van de stier Heidehipper 14.

Einde

Boeren Tevredenheids Cijfer  De Nederlandse Koekrant, december 2004

"Langzaam maar zeker begint het BTC aan waarde te winnen. Hoe meer leden hun mening opsturen hoe beter. Daar de ondergrens voor publicatie is vastgesteld op minstens vier dochters op drie bedrijven, heeft dit de volgende lijst opgeleverd, die bij elke volgende ronde uiteraard groter wordt. Elke beoordeling telt mee...." De verloting van pakketjes sperma ging o.a. naar S.Cnossen die Rivelino 279 (Combibul) koos.   

Naam stier              Tevredenheidscijfer   Aantal dochters   Aantal bedrijven

Capan 63                           7.4                         5                          3

Osseweidesneuver            7.2                         6                         4

Jacob 8                              6.8                        20                         5

Rivelino 279                      6.8                        18                        5

Piet Adema 158                 5.6                        30                        6      

Cijfers kennen geen correcties voor storende invloeden. Alleen de FH-stieren zijn hier overgenomen. 

Uw webmaster stelt zich niet verantwoordelijk voor schade door gebruik van informatie op zijn webpagina's, noch door fouten hierin.    Begin

"FH-fokkerij in Midden-Delfsland"  De Nederlandse Koekrant, december 2004 

".....Wat echter telt is het uiteindelijke saldo en het plezier in je werk. Dat geldt zeker ook voor de Familie Dijkshoorn in Maasland, waar ik (Christian van Winden) de afgelopen zomer een bezoek bracht aan het melkvee- en fruitbedrijf. Jacob Dijkshoorn (71) die in 1972 het bedrijf overnam van zijn vader, boert hier in maatschap met zijn zoon Rainier (27) nadat de laatste zijn MAS (Middelbare Agrarische School)-opleiding had voltooid." 

Renske 98, dochter van Noordlander 57 en moeder van Renke's Rivelino (v. Rivelino 383).  Haar productie 7.2jaar 305dagen 8888 kg 4.25%vet 3.49%eiwit (foto uit dit artikel).

"Het bedrijf telt 41 ha. grond waarvan 4.5 ha. appels en peren, 2.5 ha. mais en de rest grasland. Met 50 koeien wordt een quotum gemolken van 355.000 kg. melk. Er zijn 40 stuks jongvee. Daarnaast worden 30 vlieeskoeien van de rassen Limousin en Blonde dŃquitaine gehouden. De koeien staan 's winters  in een traditionele grupstal met drijfmestgrup, gestrooid met zaagsel zodat lekker schoon en droog liggen. In de zomer gaan de koeien dag en nacht naar buiten...."  

De koeien zijn op de grupstal (vastbindstal) gebleven, omdat de ligboxenstal (koeien lopen los) teveel klauw(hoef)-problemen zou veroorzaken naar zeggen van veel boeren.  "....Hun jongste jaargemiddelde bedroeg bij de leeftijd van bijna 5 jaar in 339 dagen 7634 kg. melk met 4.26% vet en 3.48 eiwit."

"Fokkerij.  Door de jaren heen is er af en toe geŽxperimenteerd met HF, echter steeds met teleurstellend resultaat. De koeien moeten sterk zijn, lang meegaan en niet te veel aandacht vragen. Zeker in een bedrijf als dit met twee bedrijfstakken is dit een belangrijk punt. Dat de koeien hier dit in zich hebben, blijkt uit de relatief hoge leefijd en een tussenkalftijd van 389 dagen." 

"Op het bedrijf wordt naast K.I. veel gewerkt met eigen stieren, al dan niet zelfgefokt. Als voorbeeld van de resultaten hiermee kan gelden de fraaie koe Corrie 99 die op een leeftijd van 4.09 in 324 dagen 9124 kg. melk produceerde met 4.17 vet en 3.47% eiwit. Haar vader is de zelfgefokte stier Hielkje's Noordlander,  een Noordlander 57 uit Hielkje 69, Momenteel is Ūn 'in bedrijf' de ook in eigen stal gefokte Garbo-zoon, Garbo 1  uit de  Sem 5-dochter Beatrix 155, eveneens een goede koe met onder meer de volgende productiecijfers: 4.09 346 dagen 9319 kg. melk 4.33% vet en 3.46%. Zij is niet de enige goede dochter van Sem 5, uit stal Van Dam in Wijns, ook de oorsprong van de op het bedrijf ingezette stieren Sem 2 en Martin 8. Meer recent is voor natuurlijke dekking ingezet Rivelino 383 (V. Rivelino 344) waarvan de fokker bekend mag worden geacht." 

"Via K.I. hebben in het verleden stieren als  Blitsaerd Keimpe, Adema 729, Roland 2 en Minke's Jaap  kansen gekregen. In de jongste tijd zijn dat  Noordlander 57, Riveline 279, Garbo en Piet Adema 158  geweest.  Al met al een mooi bedrijf met een ruime genetische achtergrond, waar goede producties worden gehaald..." 

Einde

Anna 410 meer dan 100.000 kg melk  De Nederlandse Koekrant, okt. 2004

".....Toch de moeite waard om bij stil te staan zo vonden Siem en Hilda van der Vis in Dorkwerd. Ze deden dat door middel van een druk bezochte bijeenkomst van de Fokkersgroep FH op 29 september j.l. Het betreft de Holwerda Fignon -dochter Anna 410, vertegenwoordigster van de Anna-familie die inmiddels ruim 50% van de 90-koppige melkveestapel op 'De Vennen' uitmaakt.

.....In de tweede plaats kan een dergelijke staat van dienst model staan voor een jaarlijks vervangings-percentage van  tussen de 5 en 10%. Hetgeen betekent dat met een op deze wijze behaalde levensproductie een uiterst laag bedrag aan opfokkosten t.b.v. vervanging gepaard gaat...."  

Begin

De Nederlandse Koekrant, okt. 2004   Column 'Overpeinzingen' :

"....Mijn vader had drie koeien en was om zijn koeien drachtig te maken bij een fokvereniging. Om voor drie koeien een stier te houden, was net gek genoeg. Als kind hobbelden we met onze koeien twee kilometer heen en twee kilometer terug om ze drachtig te krijgen. Later gingen de meeste boeren over op K.I., lekker makkelijk.  

Een mooie oplossing voor kleine bedrijven. Maar de bedrijven zijn veel groter geworden. De meeste groot genoeg om zelf een stier te houden. De K.I. verenigingen zijn ook veel en veel groter geworden. Internationaal zelfs. Ondertussen zijn ze een doel op zich geworden en voelen de verantwoordelijken de hitte van de strijd om het dagelijks bestaan van de veeboer niet meer aan den lijve. Ze voelen alleen nog de druk van de statistieken en de indexen....."

D. Endendijk vertelt in deze column ook over de gevonden 8 generaties bekende afstamming achter de stier Rivelino 409. Van het negende geslacht miste hij maar enkele namen. In een advertentie zijn de 8 volledige geslachten afgedrukt. Inclusief vroegere generaties komt de koe Kate 47 (geboren in 1946) 538 keer voor achter de stier. Een bijzonder voorbeeld dus van fokzuiver werken in de fundament fokkerij. 

Einde

De Nederlandse Koekrant, okt. 2004    "FHRS Journaal"

De grote tegenhanger van het FHRS, CR-Delta, had in september het FHRS twee weken afgesloten van de NIS-computer. Daarin moeten alle runderen van Nederland geregistreerd staan vanwege de bestrijding van de veeziekten. De rechter heeft dit ongedaan weten te maken. Nu houdt de NMa zich met de problemen tussen deze stamboeken bezig. 

Begin

Afke 13 die model stond voor "Us Mem", op de voorpagina van De Nederlandse Koekrant, februari 2004

Uit de column 'Overpeinzingen':

"Veeverbetering. Een altijddurende klus. Vijftig jaar geleden werd de ideale koe gegoten. 'Us Mem'. Ze staat nu een halve eeuw op haar sokkel in Leeuwarden in weer en wind. Gebouwd door een kunstenaar, maar mede vorm gegeven door enkele fokkers. De lamme leidde in dit geval de blinde, want een kunstenaar bouwt de meest walgelijke koeien. Koeien met het uier bij de navel en horens als bonenstokken. Voor me ligt een foto van de koe die meerdere malen voor 'Us Mem' model heeft gestaan. Een koe van H.K. Nicolay te Swichum. Afke 13, een dochter van Olivier en ingeschreven met 90 punten in het Fries Rundvee Stamboek. Een prachtige koe, maar toch tien punten te weinig om perfect te kunnen worden genoemd."    

De bronzen "Us Mem" is onder andere te zien op de pagina FH Links

Einde

 Familie Zweet ontvangt Fokkersgroep FH

Op hoeve Leekzicht in de Lekermeer onder Wognum hadden Roel en Barbara Zweet een vol huis met een vlotte 30 deelnemers. "Naast de al langer aanwezige families Dora en Pronkie, treffen we hier nog steeds aan de met Fam. Zweet van Groenhoven meegekomen Dora's en vooral de Kaandorp familie. Zij bevolken de vriendelijke grupstal met per stand de informatie op de vanouds bekende bordjes zoals dat alleen op een grupstal kan. De 35 melk- en kalfskoeien waren subliem in toilet gestoken..."  

Ingezette stieren waren o.a. de Jupiter's uit de Kea-fokkerij en recenter de Rivelino's van Endendijk, terwijl ook een derde van de veestapel van de eigen 'Pretorius'stieren afstamt.    De Nederlandse Koekrant, februari 2004

Begin

Hendrika 566 met 4,00% eiwit.

Zij dient als voorbeeld voor een koe met zeer hoge gehalten. Met dergelijke dieren kan men winstgevender het melkquotum volmelken dan met koeien die meer melk geven, zoals de meeste Holsteiners. Zo berekende Peter Konijn uit Noordbeemster die daarmee betoogt dat met de FH koe economisch geboerd kan worden onder zijn omstandigheden.    De Nederlandse Koekrant, februari 2004

Einde

 "In BraziliŽ past een FH-koe beter dan een HF" 

Aldus ir. Henk van der Zwaag in zijn inleiding voor de ledenvergadering van de FH vereniging op 4 december j.l. Onderwerp was "betekenis van gezondheid voor de fokkerij". Hierbij kan gedacht worden aan: 

  • "Gevoeligheid voor ziek worden, 

  • herstellend vermogen, schade tengevolge van ziekten,

  • infectieziekten / Stofwsseling / bewegingsproblemen, etc." 

Problemen voor de fokkerij ervan zijn de lage mate van erfelijkheid, het is aan jonge dieren moeilijk af te meten (dan kan de productie-vererving al goed geschat worden) en het gebrek aan vastgelegde gegevens. "Van de Zwaag zou er niets op tegen hebben de selectie van stiermoeders te baseren op tenminste 4 tot 5 lactaties (jaren melkgeven, webmaster)."  

Voor de 'lage kosten koe' is het ook belangrijk dat rekening wordt gehouden met het levend gewicht van de koe, wat dus niet gebeurt in de huidige fokwaarde-schattingen. De spreker zag graag koeien die op alle nivo's van verzorging efficiŽnt produceren. Dat is onder sobere omstandigheden niet het geval voor de Holstein-koe (vandaar de titel door 'chc'). Of moet men meer streekgebonden fokken i.p.v. voor de export? De spreker werkt nu voor de 'Gezondheidsdienst voor Dieren' en vroeger o.a. op de CR-Delta vesting in BraziliŽ.      De Nederlandse Koekrant, februari 2004

Begin

Uit het Jaarverslag 2002 / 2003 van de vereniging voor de fokkerij van het FH-ras

  • Het aantal dieren stabiliseert zich in Nederland, doch de export lijkt te groeien. Naast Ierland, Engeland, AustraliŽ en Duitsland is er nu ook belangstelling uit Zuid-Afrika. 

  • De 'Koekrant' verscheen weer 5 maal, nu met de nieuwe rubriek 'Vizier op FH-stieren' met een beschrijving van de vererving van ongeveer 15 stieren, zoals vastgesteld door de Foktechnische Commissie. Ook is begonnen met de vermelding van voor KI beschikbare stieren van particulieren. 

  • De 'Fokkersgroep FH', gestart in 1989, is weer 2 maal bij elkaar gekomen. Binnen de Fokkersgroep fungeert de groep 'Fundamentfokkerij', thans op 14 bedrijven met 800 koeien. De laatste jaren leverden zij de meeste (FH) KI-stieren. 

  • De wens om de fokwaarde-schatting door het NRS (CR-Delta) te laten corrigeren voor het gewicht van de koeien is door de NMa ongegrond verklaard, omdat het NRS netjes werkt volgens de onafhankelijke 'Nederlandse Veeverbeterings- Organisatie'.  Dat 'Veeverbetering' in hun naam wordt betwist in het jaarverslag.    

De Nederlandse Koekrant, februari 2004

 "Overname uit dit blad is toegestaan, mits met bronvermelding." Hierbij sluit de webmaster zich graag aan voor deze site. Uw webmaster stelt zich niet verantwoordelijk voor schade door gebruik van informatie op zijn webpagina's, noch door fouten hierin.  Citaten uit artikelen staan geplaatst tussen " " en ' ', i.t.t. beschrijving door de webmaster.   Uw webmaster:  Kees Ruyter                 Begin

Meer FH:    Boeken    Stieren    Links

Vaste menu balken   (of niet)   Koekrant:  Actueel    2005    2003    2002   Koe links: Kees    Anderen

 Einde van deze FH pagina